Responsive image


服务支持

维护保养

实验室行车
      按照欧洲标准和国内标准对设备进行定期维护,可使您的设备保持最佳的性能,避免因零件耗损造成的故障给公司造成的时间和金钱的损失。
      1.定期检查
     2.预防性维护保养
      3.现场驻点维护